Etický kodex

Etický kodex Ramirentu přispívá k úspěchu Ramirentu a zajišťuje nám i našim akcionářům společně akceptovaná pravidla. Náš Etický kodex vytváří jednotný základ pro všechny obchodní transakce a pracovní úkoly. Etický kodex charakterizuje kulturu naší společnosti, společně akceptovanou praxi a náš závazek dodržovat zákony a předpisy. 

1. Rovné příležitosti a zákaz diskriminace Pracoviště s dobrou atmosférou zahrnuje stejné zacházení a stejné příležitosti pro všechny, společnou odpovědnost za blaho všech ostatních a respekt k názorům druhých. Společně budeme stále pracovat na tom, abychom vytvořili vhodné a stimulující pracovní prostředí charakterizované pocitem bezpečí, pracovním uspokojením a spoluúčastí. Netolerujeme diskriminaci, obtěžování ani porušování práv. Na základě rovnosti všech osob si prokazujeme vzájemný respekt a sebeúctu. Každý má právo na rozvoj založený na současných a budoucích potřebách Ramirentu a spolupracovníků. Otevřená výměna a interakce různých zkušeností, dovedností a hodnot stimuluje tvořivou atmosféru. Máme otevřenou pracovní atmosféru, kde každý může svobodně vyjádřit svůj názor, zúčastnit se a ovlivnit vývoj společnosti a podpořit tento vývoj vykonáváním své každodenní práce s maximálním úsilím.

1.1. Lidská práva Jako zaměstnavatel se Ramirent zavázal dodržovat principy v Základní úmluvě Mezinárodní organizace práce (ILO): svobodu sdružování a kolektivního vyjednávání, rovné odměňování pro muže a ženy za práci stejné hodnoty, zrušení nucené práce, vyloučení diskriminace z důvodu rasy, pohlaví, barvy pleti, náboženství, politického přesvědčení, národnostního či sociálního původu a zrušení dětské práce. Též očekáváme od našich zákazníků, dodavatelů a jiných spolupracujících partnerů, že budou prokazovat našim zaměstnancům respekt na základě jejich rovnoprávnosti. Naše rámcové smlouvy obsahují článek, který nám poskytuje možnost pro okamžité přerušení spolupráce s dodavatelem, jenž využívá dětskou práci.

1.2. Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci Snažíme se zajistit bezpečné, zdravé a dobře řízené pracovní prostředí. Dbáme na prevenci nehod a úrazů prostřednictvím politik, které minimalizují, pokud je to možné, příčiny rizik přítomných v pracovním prostředí. Zřizujeme a udržujeme systémy a ideální postupy pro odhalení, zabránění, reakci a řešení potencionálních pracovních hrozeb pro zdraví a bezpečí veškerého personálu. 

1.3. Vedlejší pracovní poměr Zaměstnanci Ramirentu se nemohou angažovat bez předchozího souhlasu zaměstnavatele v konkurenčním podniku nebo v činnostech, které mohou být škodlivé pro důvěru vůči spolupracovníkům a Ramirentu jako organizaci. Vedlejší pracovní poměr nesmí být ani tak náročný, aby ovlivňoval schopnost zaměstnance vykonávat jeho práci s plným nasazením a koncentrací. Pokud je vedlejší pracovní poměr uzavřen s obchodní společností, měl by tomuto předcházet souhlas vedení.

2. Naše vztahy k zákazníkům, dodavatelům a spolupracujícím partnerům Úspěšné podnikání závisí na dobrých vztazích k zákazníkům, dodavatelům a jiným spolupracujícím partnerům. Proto my v Ramirentu klademe tak velký důraz na vytváření a udržování dobrých vztahů se subjekty kolem nás. Existuje mnoho dobrých příležitostí pro setkávání a vyměňování si názorů, např. informační schůze, schůzky se zákazníky a studijní cesty. Během takového budování vztahů nemusí být vždy námětem diskuze stroje a technická řešení. Sociální kontakty jsou důležitou částí obchodních vztahů, ale je důležité, aby se uskutečňovaly takovým způsobem, který by nemohl být zpochybněn vnějšími subjekty.

2.1. Odmítnutí korupce a úplatkářství Ramirent se nezapojuje do obchodních vztahů, které by mohly vést ke konfliktům zájmů. Neposkytujeme úplatky ani ilegální platby pro získání či udržení si obchodů. Nepřijímáme dary od obchodních partnerů překračující obvyklý standard pohostinnosti. Normy pro naše jednání se zakládají na pravidlech místních daňových úřadů. Pokud jde o dary, které dáváme našim zákazníkům, spolupracujícím partnerům atd., máme v našem sortimentu darů pouze produkty, jejichž hodnota odpovídá pravidlům místních daňových úřadů Dary, které jsou v rámci místní daňové legislativy povolené, mohou být zakázané v rámci legislativy vztahující se k úplatkářství a korupci. Pokud přijetí daru s sebou nese inherentní možnost konfliktu zájmů, vždy si vyjasníme situaci nejdříve s vedením. Naší politikou zajišťujeme, aby se ani naši zákazníci, ani naši dodavatelé a ani my sami neocitli v situaci, která by mohla být považována za úplatkářství nebo korupci. Jedná se o závažný trestný čin, při kterém nesou oba subjekty stejnou vinu, ať ten, kdo dává, či ten, kdo dar přijímá.

2.2. Odmítnutí přepisování faktur Přepis faktury není úplně neobvyklý fenomén. Přepisování faktur vždy vede ke zkreslení a tudíž je nezákonný. V Ramirentu faktury nepřepisujeme. Taková žádost musí být vždy našimi zaměstnanci odmítnuta. Tímto zabraňujeme našim zákazníkům a/nebo zaměstnancům, aby spáchali trestný čin.

2.3. Férová soutěž a vyhovění protimonopolnímu zákonodárství Zdravé hospodaření celé společnosti vyžaduje funkční soutěž ve všech průmyslových odvětvích. Ramirent podporuje a usiluje o soutěž a volný trh, a tudíž je proti veškeré spolupráci, která omezuje nebo zabraňuje volné soutěži. Takovou přísně zakázanou spoluprací je například dohoda o cenách nebo sdílení trhů nebo zákazníků s konkurenty. Detailnější pravidla a instrukce k této záležitosti jsou dostupná v Příručce o dodržování soutěže skupiny Ramirent na Intranetu skupiny: intra.ramirent.com/ Právní sekce a řízení společnosti

2.4. Důvěrné a vnitřní informace Ramirent provádí otevřenou komunikační politiku, která je podstatnou součástí kultury společnosti, prostřednictvím otevřené komunikace, entuziasmu, motivace a výměny zkušeností v rámci růstu společnosti. Přesto je důležité chránit důvěrné informace společnosti, jako v níže uvedených případech: • Důvěrné vnitřní informace o společnosti: Jako veřejně kotovaná společnost Ramirent dodržuje pravidla a předpisy burzy OMX Nordic Exchange Helsinki, která stanovuje pravidla pro odhalování citlivých informací, na něž reaguje cena akcií společnosti. Ve skupině Ramirent musí být všechny informace, které mohou mít vliv na cenu akcií Ramirentu a proto spadají pod pravidla a předpisy burzy, nejdříve poskytnuty pouze prostřednictvím Oddělení pro komunikaci společnosti a investorské vztahy (viz vnitřní instrukce a strategie zveřejňování skupiny Ramirent na intra.ramirent.com). Toto má zajistit, že informace budou distribuovány ve správném formátu ve stejnou dobu všem dotyčným stranám a budou synchronizovány s interní komunikací společnosti. Všechna zveřejňování pro akciové burzy jsou připravena ve spolupráci s příslušnou společností Ramirent a Oddělením pro komunikaci společnosti. Finanční informace a informace o vývoji skupiny mohou být zveřejňovány pouze Oddělením pro komunikaci společnosti. Žádné jiné finanční informace než ty, které byly publikovány Oddělením pro komunikaci společnosti, nemohou být šířeny. Jiné důvěrné informace o společnosti: • Ve vztahu k našim zákazníkům a spolupracujícím partnerům: informace o ceně a objemu zakázek, informace o našich zákaznících předkládajících nám nabídky na spolupráci a podobně. • Ve vztahu k našim dodavatelům: informace vztahující se k vývoji výrobků, testům výrobků, cenám, podmínkám dodání a podobně. • Interně: informace vztahující se k naší schopnosti soutěžit a růst a samozřejmě informace vztahující se k našim zaměstnancům. Stejným způsobem, kterým chráníme naše informace o našich zákaznících a o dodavatelích, předpokládáme, že naši spolupracující partneři budou chránit naše informace. Proto jsme všichni zodpovědni za to, že interní informace o společnosti, které nebyly sděleny veřejnosti, jsou důvěrné.

2.5. Bezpečnost IT Informace, na které je odkazováno v předchozím bodě, jsou ukládány ve stále větším rozsahu na počítačová média. Je ovšem stejně důležité chránit informace ukládané na počítačích jako všechny ostatní informace (viz Bezpečnostní IT politiku skupiny Ramirent na intra.ramirent.com/ Group IT).

3. Ochrana životního prostředí a bezpečnosti Ramirent se snaží přispět k udržitelnému vývoji. Podnikatelská koncepce bere ohled na životní prostředí. Společnosti a jednotlivci, kteří pronajímají stroje a zařízení, místo aby je vlastnili, ovlivňují pozitivně životní prostředí a použití zdrojů na Zemi několikerým způsobem. Je potřeba méně strojů, nové stroje jsou ekologičtější. Životní prostředí, pracovní prostředí a bezpečnost práce jsou integrovány do operativních cílů. Pracujeme metodicky, abychom chránili životní prostředí, vytvářeli dobré pracovní prostředí, zabránili nehodám a zajistili bezpečné operace. Průběžně sledujeme vývoj pravidel a předpisů, měníme naše postupy a metody podle měnících se podmínek a stále informujeme naše zákazníky, např. ve společných projektech. Na naše dodavatele klademe jasné ekologické požadavky. Naši zákazníci by měli vědět, že když si od nás najmou stroje a materiály, je jejich volba ekologicky perfektní a bezpečná. Máme důkladný systém sahající od přípravy až po realizaci a finalizaci projektu. Systém zahrnuje posouzení rizik, otázky spojené s ručením, školením našich vlastních zaměstnanců a zaměstnanců zákazníka, manipulaci s chemikáliemi a přípravu na možné nehody a krize.

4. Sponzorství a angažovanost ve společnosti Naše sponzorská politika primárně podporuje programy vztahující se ke sportu, kultuře a ochraně životního prostředí. Ramirent nepodporuje sponzorské aktivity, které podporují politickou činnost, násilí, náboženské skupiny, alkohol a drogy. Pro nás je sponzorství o obchodním marketingu, vzájemné výměně mezi dvěma či více stranami, kde účelem sponzorského projektu je pro společnost získat ekonomické výhody z této angažovanosti. Jedním základním principem je, že požadujeme něco na oplátku tak, aby částečně byl sponzorský projekt vzájemným podnikem a aby částečně nebyly investice považovány z daňové perspektivy za dar. Pro sponzorské projekty musí být vždy uzavřeny písemné smlouvy. Považujeme za dobrý princip najít rovnováhu mezi různými sponzorskými projekty tak, aby mohlo být sponzorováno vícero podniků. Ramirent podporuje své dceřinné společnosti a personál, aby se účastnili veřejných programů obcí a podpořili veřejné dobro za podmínky, že neexistují žádná napojení na politické strany, osobní volební kampaně nebo organizace, které zaujímají politická stanoviska. Jako společnost, Ramirent nikdy nezaujímá pozici v politických otázkách, nepodporuje žádné politické strany ani neposkytuje ekonomickou podporu politickým činnostem. Ve sportu primárně sponzorujeme jednotlivé události a soutěžící organizace. Co se týče podpory jednotlivých sportovců, jsme spíše proti. Pokud jde o kulturu, služba na oplátku se sestává z toho, že žádáme kulturní osobnosti, aby učili naše zaměstnance v oblastech jako je posílání zpráv, neverbální komunikace a podobně. Ramirent je pro to, aby její dceřinné společnosti podporovaly studentské činnosti vztahující se k obchodním projektům Ramirentu. Zaměření výzkumu může mít vztah k ekologii, východní Evropě, bezpečnosti práce, vybavení a strojům a k oblasti stavebnictví a stavebních metod.